Talmud - Berakhot 57a

Berakhot 57a : Youtube

Choisir un cours vidéo :

-> Pour ajouter une vidéo à cette page cliquez ici.

Berakhot Page 57a

Berakhot 57a

Berakhot 57a - Guemara

הא דמסרג הא דלא מסרג הרואה הונא בחלום נס נעשה לו חנינא חנניא יוחנן נסי נסים נעשו לו הרואה הספד בחלום מן השמים חסו עליו ופדאוהו והני מילי בכתבא העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא בן העולם הבא הקורא קש ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה שנאמר (דברים כח י) וראו כל עמי הארץ כי שם יי נקרא עליך וגו' ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש המתפלל בחלום סימן יפה לו והמ דלא סיים הבא על אמו בחלום יצפה לבינה שנאמר (משלי ב ג) כי אם לבינה תקרא הבא על נערה מאורסה יצפה לתורה שנאמר (דברים לג ד) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורשה הבא על אחותו בחלום יצפה לחכמה שנאמר (משלי ז ד) אמור לחכמה אחותי את הבא על אשת איש בחלום מובטח לו שהוא בן העולם הבא והמ דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא אר חייא בר אבא הרואה חטים בחלום ראה שלום שנאמר (תהלים קמז יד) השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו שנאמר (ישעיהו ו ז) וסר עונך וחטאתך תכופר אמר רבי זירא אנא לא סלקי מבבל לאי עד דחזאי שערי בחלמא הרואה גפן טעונה בחלום אין אשתו מפלת נפלים שנאמר (תהלים קכח ג) אשתך כגפן פוריה שורקה יצפה למשיח שנאמר (בראשית מט יא) אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו הרואה תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו שנאמר (משלי כז יח) נוצר תאנה יאכל פריה הרואה רמונים בחלום זוטרי פרי עסקיה כרמונא רברבי רבי עסקיה כרמונא פלגי אם תח הוא יצפה לתורה שנאמר (שיר השירים ח ב) אשקך מיין הרקח מעסיס רמני ואם עה הוא יצפה למצות שנאמר (שיר השירים ד ג) כפלח הרמון רקתך מאי רקתך אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון הרואה זיתים בחלום זוטרי פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים והמ פרי אבל אילני הויין ליה בנים מרובין שנאמר (תהלים קכח ג) בניך כשתילי זיתים וגו' איכא דאמרי הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו שנאמר (ירמיהו יא טז) זית רענן יפה פרי תואר קרא יי שמך הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר (שמות כז כ) ויקחו אליך שמן זית זך הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו שנאמר (איכה ד כב) תם עונך בת ציון אמר רב יוסף הרואה עז בחלום שנה מתברכת לו עזים שנים מתברכות לו שנאמר (משלי כז כז) ודי חלב עזים ללחמך הרואה הדס בחלום נכסיו מצליחין לו ואם אין לו נכסים ירושה נופלת לו ממקום אחר אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא והוא דחזא בכנייהו הרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו שנאמר (ויקרא כג מ) פרי עץ הדר כפות תמרים הרואה לולב בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנאמר (משלי א כ) חכמות בחוץ תרונה והבא עליה הוי ראש ישיבה אמר רב אשי אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר תרנגולים יצפה לבנים זכרים תרנגולת יצפה לתרביצה נאה וגילה הרואה ביצים בחלום תלויה בקשתו נשתברו נעשית בקשתו וכן אגוזים וכן קשואים וכן כל כלי זכוכית וכן כל הנשברים כאלו הנכנס לכרך נעשו לו חפציו שנאמר (תהלים קז ל) וינחם אל מחוז חפצם המגלח ראשו בחלום סימן יפה לו ראשו וזקנו לו ולכל משפחתו היושב בעריבה קטנה שם טוב יוצא לו בעריבה גדולה לו ולכל משפחתו והמ דמדליה דלויי הנפנה בחלום סימן יפה לו שנאמר (ישעיהו נא יד) מהר צועה להפתח והמ דלא קנח העולה לגג בחלום עולה לגדולה ירד יורד מגדולתו אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עלה הקורע בגדיו בחלום קורעים לו גזר דינו העומד ערום בחלום בבבל עומד בלא חטא בארץ ישראל ערום בלא מצות הנתפש לסרדיוט שמירה נעשית לו נתנוהו בקולר הוסיפו לו שמירה על שמירתו והמ בקולר אבל חבלא בעלמא לא הנכנס לאגם בחלום נעשה ראש ישיבה ליער נעשה ראש לבני כלה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא רב פפא דעייל לאגמא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער נעשה ראש לבני כלה איכא דאמרי תרווייהו לאגמא עיילי אלא רב פפא דתלי טבלא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא נעשה ראש לבני כלה אמר רב אשי אנא עיילית לאגמא ותלאי טבלא ונבחי בה נבוחי תני תנא קמיה דרנ בר יצחק המקיז דם בחלום עונותיו מחולין לו והתניא עונותיו סדורין לו מאי סדורין סדורין לימחל תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו נשכו נכפלה לו הרגו אבדה פרנסתו אמר ליה רב ששת כל שכן שנכפלה פרנסתו ולא היא רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב לו ויש שותהו ורע לו יש שותהו וטוב לו שנאמר (תהלים קד טו) ויין ישמח לבב אנוש ויש שותהו ורע לו שנאמר (משלי לא ו) תנו שכר לאובד ויין למרי נפש אמר ליה רבי יוחנן לתנא תני תלמיד חכם לעולם טוב לו שנאמר (משלי ט ה) לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי

Commentaires de Rachi sur le Traité Berakhot Page 57a

דמסרג . שיש לו אוכף על גביו יפה: נס נעשה לו . נו"ן כנגד נו"ן וכגון שראה השם כתוב: חנינא . נוני"ן הרבה נסים רבים: והני מילי בכתבא . אכולהו קאי שראה הונא או חנינא או תיבה זו של הספד כתובה דמשמע חסו עליו ופדאוהו: דלא סיים . שנעור משנתו קודם שנסתלק סימן הוא שסמוך אצל הקב"ה: מובטח לו שהוא בן העולם הבא . ונוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן דדמי לאשת איש: פלגי . רמונים שנחלקו: יצפה לתורה . שנאמר אשקך מיין הרקח היינו תורה: מעסיס רמוני . הנמצץ מן הרמונים: נכסיו מצליחין . כהדס זה שעליו משולשים זה על זה כמין קליעה: בכנייהו . על כנם במקומם במחובר: הוי ראש ישיבה . שמכריז ומצוה לרבים: אני ראיתיה וכו' . ועל כן נעשיתי ראש ישיבה במתא מחסיא: תרביצא . גינה א"נ בהמ"ד תרביצא נאה וגילה נוטריקון של תרנגול: תלויה בקשתו . בספק כביצים הללו שהאוכל סתום בם: נשתברו . נתגלה האוכל: וינחם אל מחוז . היינו כרך: חפצם . סימן הוא להיות חפציו נעשים: המגלח . סימן גדולה ותפארת היא לו כמו ויגלח ויחלף וגו' (בראשית מא): בעריבה . בספינה: דמדלי . שהולכת בגובה של ים: הנפנה . סימן הוא שסרחונו וגנותו נפרש ויוצא מעליו: והוא דלא קנח . שלא המאיס ידיו: בבבל עומד בלא חטא . לפי שחו"ל אין לה זכיות אלא עון יש בישיבתה וזה עומד ערום בלא אותם עונות: בא"י . שהרבה מצות תלויות בה וזה העומד ערום סימן שהוא ערום ממצותיה: הנתפש לסרדיוט . שומרין אותו שלא יברח אלמא סימן שמירה הוא ששומרים אותו מידי היזק: אגם . שיש בו קנים גדולים וקטנים וסמוכים זה לזה סימן לראש ישיבה שהגדולים והקטנים מתקבצים יחד קבוץ גדול ובאים לשמוע דרשה מפיו: יער . אילנות גדולים ואינן סמוכים זה לזה אף זה סימן לראש לתלמידי הרב והוא ראש לבני כלה שמפרש לתלמידים שמועתם אחר שעמד הרב והם מחזרין על שמועתם ויש תלמידים שלא יבינו בדברי הרב ככל הצורך וזה מבינה להם: תלי טבלא . נראה לו שהיה זוג וענבל תלוי בצוארו ומשמיע קול והוא סימן לראש ישיבה שמשמיע קול לרבים: ונבחי בה נבוחי . קשקשתי בה בקול: עונותיו מחולין לו . לפי שהעונות קרויין אדומים שנאמר אם יאדימו כתולע (ישעיהו א) ואומר נכתם עונך (ירמיהו ב') וסימן הוא שפורשין ממנו: פרנסתו מזומנת . כנחש שעפר לחמו ומצוי לו בכל מקום: הרגו . לנחש: כל שכן שנכפלה לו . שהרי נתגבר עליו: ולא היא . אלא רב ששת דורש להנאתו לפתור חלומו לטובה: יש שותהו כו' . לפיכך אין לעמוד על פתרונו: